Kho tàng trên Trời

By

Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 6, 19-23
Suy niệm Lời Chúa:

"Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó." (Mt 6,21)
Lạy Chúa, Xin cho con biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước và luôn tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa.

Đăng nhận xét

Top