Không bẻ gãy cũng không dập tắt...

By
Thứ Bảy Tuần XV Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 12, 14-21

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói..." (Mt 12,20).
Lạy Chúa, là Ðấng trung thành trong tình yêu. Cho dù chúng con có bất trung Chúa vẫn yêu thương chúng con. Xin giúp chúng con biết theo gương Chúa để yêu thương và phục vụ anh em trong kiên nhẫn và trung thành như Chúa. 

Đăng nhận xét

Top