Kiên trì cầu xin

By
Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên C
Lời Chúa: 
 Lc 11, 1-13

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho." (Lc 11,9-10).
Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì những gì Chúa cương quyết không ban khi con cầu xin, bởi lẽ điều đó có hại cho con, hay vì Chúa muốn ban cho con một ơn lớn hơn. Xin cho con vững tin vào tình yêu Chúa dù con không hiểu hết những gì Chúa làm cho đời con. 

Đăng nhận xét

Top