Sám hối và canh tân

By
Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên - Năm Lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 11, 20-24

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi." (Mt 11,22).
Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa hôm nay đánh động chúng con biết ăn năn sám hối và canh tân đời sống cho phù hợp Tin Mừng. Xin giúp chúng con thắng vượt những tư tưởng, ước muốn tội lỗi, để chúng con luôn sống trong sạch và cao thượng trong cuộc sống hôm nay. 

Đăng nhận xét

Top