Quảng đại theo Chúa

By
Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Mt 16, 24-28

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy. Nếu được cả thế gian mà thiệt hại sự sống, thì ích gì?" (Mt 16,24.26).

Đăng nhận xét

Top