Mù dắt mù...

By
Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 6,39-42.

SUY NIỆM LỜI CHÚA:

"Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?" (Lc 6,39).

Suy gẫm:

Tin Mừng hôm nay không chỉ là bài học có tính cách luân lý. Chúa Giêsu không chỉ khuyên chúng ta không nên xét đoán người khác. Ngài còn mời gọi chúng ta tự đặt mình vào mối tương quan với Thiên Chúa: Chỉ có Thiên Chúa, Đấng thấu suốt lòng con người mới có thể xét xử con người. Nhìn nhận quyền xét xử của Thiên Chúa, con người cũng sẽ nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. “Hãy lấy cái dằm ra khỏi mắt ngươi trước đã,” nghĩa là hãy nhận ra thân phận bất toàn của mình trước.
Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra thân phận bất toàn của con để cậy dựa vào Chúa, từ đó con biết sống cảm thông và bao dung với người khác.Đăng nhận xét

Top