God Heals You ( Chúa chữa bệnh cho bạn )

By
Today many people are suffering from many diseases, problems, worries etc..,
Many are desperately waiting for Healing. 

What is Healing?
Healing means "to become sound and healthy again". But sometimes medicine fails to give you healing. Doctors may say "You are going to die soon". 

But there is a Man who is Very much powerful than medicine. This man is Jesus- The Nazarene. Yes! 2000 yrs ago Jesus healed many people in His time. If you believe that Jesus is alive with the same power, He will definitely stretch His hand to lift you. Believe! Have Faith.

Our creator is so compassionate. If you read 2 Kings Chapter 20, you will know How compassionate He is. When Hezekiah cried to God, God added 15 years to His life. He will see your tears. He will count your tears. Your tears are precious. Never cry for silly things of the World! When you  cry with repentance GOD will never leave you. He knows your pain and He wants to wipe your Tears.The Almighty God who created this Creation from Void, became a Man and came to earth. What a Man Jesus is! We cannot measure His Love. Because He is the meaning of Love. He is the symbol of forgiveness. He died for us. He  will never leave you as an orphan. If you truly ask Him for forgiveness, He will definitely create wonders in your lives.

Sometimes God tests our faith. He will correct you smoothly. Never reject His correction. Be strong in your Faith. Remember Elijah, Who ate food brought by Ravens. God commanded those Ravens to give Food to Elijah during Famine. He is so powerful. Ravens obeyed God. In the Same way Your Organs will obey Him. Your Diseases will bow down before Him. God is our Creator and He is able to Give you new organs. Be Cheerful!

Never skip your evening prayers. Start your Day by Committing the day to Him. You will see a new Life. 


Lời Dịch


Ngày nay, nhiều người đang bị nhiều bệnh, các vấn đề, ​​lo lắng vv., 
Nhiều người đang tuyệt vọng chờ chữa bệnh.  

là gì chữa bệnh? 
Healing có nghĩa là "trở thành âm thanh và khỏe mạnh trở lại". Nhưng đôi khi thuốc không cung cấp cho bạn chữa bệnh. Bác sĩ có thể nói "Bạn sẽ chết sớm".  

Nhưng có một người đàn ông người là rất nhiều mạnh mẽ hơn thuốc. Người đàn ông này là Chúa Giêsu-The Nazarene. Có! 2000 tuổi trước Chúa Giêsu chữa lành nhiều người trong thời gian của ông. Nếu bạn tin rằng Chúa Giêsu là sống với sức mạnh tương tự, Ngài chắc chắn sẽ kéo dài bàn tay của Ngài để nâng bạn. Tin! Có đức tin. 

tạo của chúng tôi là rất từ bi. Nếu bạn đọc 2 Các Vua chương 20, bạn sẽ biết thế nào bi Ông là. Khi xê-chia đã khóc với Chúa, Chúa phán thêm 15 năm để cuộc sống của Ngài. Anh sẽ thấy những giọt nước mắt của bạn. Anh sẽ đếm những giọt nước mắt của bạn. Nước mắt của bạn là quý giá. Không bao giờ khóc vì những điều ngớ ngẩn của thế giới! Khi bạn khóc với sự ăn năn Chúa sẽ không bao giờ để lại cho bạn. Ông biết nỗi đau của bạn và Ngài muốn lau nước mắt của bạn.Đấng Toàn Năng Thiên Chúa, Đấng tạo Sáng tạo này từ Void, đã trở thành một người đàn ông và đã đến thế gian. Những gì một người đàn ông là Chúa Giêsu! Chúng ta không thể đo lường tình yêu của Ngài. Bởi vì Ngài là ý nghĩa của tình yêu. Ông là biểu tượng của sự tha thứ. Ngài đã chết cho chúng ta. Anh sẽ không bao giờ để lại cho bạn như một đứa trẻ mồ côi. Nếu bạn thực sự cầu xin Ngài tha thứ, Ngài chắc chắn sẽ tạo ra điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn.

Đôi khi Thiên Chúa thử nghiệm đức tin của chúng tôi. Anh sẽ sửa bạn thuận lợi. Không bao giờ từ chối sự điều chỉnh của ông. Được mạnh mẽ trong đức tin của bạn. Ghi Ê-li, Ai ăn thực phẩm được đưa ra bởi Ravens. Thiên Chúa truyền cho những Ravens để cung cấp cho thực phẩm để Ê-li trong nạn đói. Ông là mạnh mẽ như vậy. Quạ vâng lời Thiên Chúa. Trong cách cùng bộ phận cơ thể của bạn sẽ vâng lời Ngài. Bệnh của bạn sẽ cúi xuống trước mặt Ngài. Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa của chúng tôi và Ngài có thể cho bạn cơ quan mới. Được vui vẻ! 

Không bao giờ bỏ qua những lời cầu nguyện buổi tối của bạn. Bắt đầu ngày của bạn bằng cách Phạm ngày với Ngài. Bạn sẽ thấy một cuộc sống mới. - See more at: 

Đăng nhận xét

Top