Miracles of Christ ( Phép lạ của Chúa Kitô )

By
Jesus and Miracles

1. JESUS heals a Leper.
(Matthew 8:2-4; Mark 1:40-45; Luke 5:12-15)


2. JESUS heals the paralyzed servant of a Roman officer.
(Matthew 8:5-13; Luke 7:1-10)

Jesus calms storm
3. JESUS heals Peter's mother-in-law who was sick in bed with a high fever.
(Matthew 8:14-15; Mark 1:29-31; Luke 4:38-39)

4. JESUS calms the storm.
(Matthew 8:23-27; Mark 4:35-41; Luke 8:22-25; John 6:16-21)


5. JESUS heals 2 demon-possessed men.
(Matthew 8:28-34; Mark 5:1-17; Luke 8:27-36)

6. JESUS heals a paralyzed man and forgives his sins.
(Matthew 9:1-7; Mark 2:1-12; Luke 5:18-25)

7. JESUS heals a woman who had suffered with constant bleeding for 12 years. 
(Matthew 9:20-22; Mark 5:25-34; Luke 8:43-48)


Jesus heals a woman with bleeding
                                                                                                                              8. JESUS brings the daughter of a synagogue leader, back to life.
(Matthew 9: 18-19; Mark 5:22-24; 35-43; Luke 8:41,42; 49-56)


Jesus healings and miracles

9. JESUS heals the Blind.
(Matthew 9:27-30)

10. JESUS heals a demon-possessed man who couldn't speak.
(Matthew 9:32,33)

11. JESUS heals a man's deformed arm on the day of Sabbath.
(Matthew 12:9-13; Mark 3:1-5; Luke 6:6-10)

12. JESUS heals a demon-possessed man who couldn't see and 
speak.(Matthew 12:22)
13. JESUS feeds 5000 people.
(Matthew 14: 15-21; Mark 6:36-44; Luke 9:12-17; John 6:5-13)


Jesus walking on water

14. JESUS walks on water.
(Matthew 14:23-29; Mark 6:47-51; John 6:16-21)

15. JESUS made Peter to walk on the water.
(Matthew 14:28-33)

16. JESUS heals the demon-possessed daughter of a woman.
(Matthew 15:22-28)

17. JESUS feeds 4000 people.
(Matthew 15: 32-39; Mark 8:1-9)

18. JESUS heals a demon possessed boy.
(Matthew 17:14-18; Mark 9:14-27)

19. JESUS pays the tax with a silver coin that came from the mouth of a fish.
(Matthew 17:24-27)

20. JESUS heals two blind men in the town of Jericho.
(Matthew 20:30-34; Mark 10:46-52; Luke 19:37-42)

21. JESUS casts out an evil spirit  in the town of Capernaum.
(Mark 1:21-27; Luke 4:33-35)

22. JESUS heals a deaf man.
(Mark 7:32-35)

23. JESUS heals a blind man in Bethsaida. 
(Mark 8: 22-26)


Miracles of Jesus Christ

24. JESUS advice's Peter in catching fish.
(Luke 5:1-7)

25. JESUS raises a widow's son. 
(Luke 7:11-15)26. JESUS heals a woman who had been crippled by an evil spirit for 18 years.
(Luke 13:11-16)

27. JESUS heals a man whose arms and legs were swollen.
(Luke 14:1-4)

Jesus raises lazarus

28. JESUS heals ten people from leprosy.
(Luke 17:12-19)

29. JESUS turns water into wine.
(John 2:1-11)

30. JESUS heals the son of a government official.
(John 4:46-54)

31. JESUS heals a lame man.
(John 5:1-9)

32. JESUS heals a man born blind.
(John 9:1-7)

33. JESUS raised a man named Lazarus from death. (John 11:1-44)

34. JESUS heals the right ear of Malchus. 
(John 18:10; Luke 22:49-51)

Jesus heals malcus

35. JESUS performed many miracles in addition to the one's recorded in the Bible.
(John 20:30) 
Lời Dịch1. Jesus chữa lành một Leper.
(Mt 8:2-4; Đánh 1:40-45; Luca 5:12-15) 


2.  Jesus  chữa lành người đầy tớ bị liệt của một sĩ quan La Mã. 
(Mt 8:5-13; Lu-ca 7: 1-10) 


. 3  Jesus  chữa lành mẹ-trong-pháp luật Peter, người đã bị bệnh trên giường với một cơn sốt cao. 
(Mt 8:14-15; Mark 1:29-31; Luca 4:38-39)

. 4  CHÚA GIÊSU  làm dịu cơn bão. 
(Mt 8:23-27; Mark 4:35-41; Luke 8:22-25; John 6:16-21) 


5.  Jesus  chữa lành 2 quỉ ám nam giới. 
(Mt 8: 28-34; Đánh 5:1-17; Luke 8:27-36) 

6.  Jesus  chữa lành một người đàn ông bị liệt và tha thứ cho tội lỗi của mình. 
(Mt 9:1-7; Đánh 2:1-12; Luke 05:18 - 25) 

. 7  Jesus  chữa lành một người phụ nữ đã bị chảy máu liên tục trong 12 năm.  
(Mt 9:20-22; Mark 5:25-34; Luca 8:43-48)                                                                                                                              . 8  CHÚA GIÊSU  mang con gái của một nhà lãnh đạo giáo đường Do Thái, trở lại cuộc sống. 
(Mt 9: 18-19; Đánh 5.22-24; 35-43; Luca 8:41,42; 49-56)
9.  Jesus  chữa lành người mù. 
(Mt 9:27-30) 

10.  Jesus  chữa lành một người đàn ông bị quỷ ám, những người không thể nói được. 
(Mt 9:32,33) 

11.  Jesus  chữa lành cánh tay bị biến dạng một người đàn ông vào ngày Sa-bát. 
(Mt 12:9-13; Mark 3:1-5; Luke 6:6-10) 

. 12  JESUS  ​​chữa lành một người đàn ông bị quỷ ám người không thể nhìn thấy và  
. nói (Mt 12:22) 
13.  CHÚA GIÊSU  nguồn cấp dữ liệu 5000 người. 
(Mt 14: 15-21; Đánh 6:36-44; Luke 9:12-17; John 6:5-13)
. 14  CHÚA GIÊSU  đi trên mặt nước. 
(Mt 14:23-29; Mark 6:47-51; John 6:16-21) 

15.  CHÚA GIÊSU  làm Peter đi bộ trên mặt nước. 
(Mt 14:28-33) 

16.  Jesus  chữa lành con gái quỉ ám của một người phụ nữ. 
(Mt 15:22-28) 

17.  CHÚA GIÊSU  nguồn cấp dữ liệu 4.000 người. 
(Mt 15: 32-39; Đánh 8:1-9) 

. 18  JESUS  ​​chữa lành một con quỷ sở hữu cậu bé. 
(Mt 17:14-18; Mark 9:14-27) 

. 19  CHÚA GIÊSU  nộp thuế với một đồng xu bạc mà đến từ miệng của một con cá. 
(Mt 17:24-27) 

20.  Jesus  chữa lành hai người mù trong thị trấn Jericho. 
(Mt 20:30-34; Mark 10:46-52, Luca 19:37-42) 

. 21  CHÚA GIÊSU  xua tan một ác thần ở thị trấn Capernaum. 
(Mác 1:21-27; Luke 4:33-35) 

. 22  JESUS  ​​chữa lành một người đàn ông bị điếc. 
(Mác 7:32-35) 

23.  Jesus  chữa lành một người mù trong Bethsaida. 
(Mark 8: 22-26)24.  CHÚA GIÊSU  Peter tư vấn trong đánh bắt cá. 
(Luca 5:1-7) 

25.  CHÚA GIÊSU  tăng con trai của một góa phụ.  
(Lu-ca 7:11-15) 

26.  Jesus  chữa lành một người phụ nữ đã bị tê liệt bởi một linh hồn ma quỷ trong 18 năm . 
(Lc 13:11-16) 

27.  Jesus  chữa lành một người đàn ông có cánh tay và chân bị sưng lên. 
(Luca 14:1-4). 28  CHÚA GIÊSU  . chữa lành mười người cùi 
(Lc 17:12-19) 

. 29  CHÚA GIÊSU  biến nước thành rượu. 
(Giăng 2:1-11) 

30.  Jesus  chữa lành con trai của một quan chức chính phủ. 
(John 4:46 - 54) 

. 31  CHÚA GIÊSU  . chữa lành một người què 
(Giăng 5:1-9) 

. 32  CHÚA GIÊSU  . chữa lành một người đàn ông mù bẩm sinh 
(Ga 9:1-7) 

. 33  CHÚA GIÊSU  đã nêu ra một người đàn ông tên Lazarus khỏi cái chết.  (John 11: 1-44) 

. 34  JESUS  ​​chữa lành tai phải của Man-chu.  
(Giăng 18:10; Luke 22:49-51)35.  Jesus thực hiện  nhiều phép lạ ngoài của một trong Kinh Thánh. 
(Giăng 20:30) 

Đăng nhận xét

Top