7 phép bí tích

By
  1. Bí Tích là gì?

  2. Bí Tích Rửa Tội

  3. Bí Tích Thêm Sức

  4. Bí Tích Mình Thánh Chúa

  5. Bí Tích Giải Tội

  6. Bí Tích Xức Dầu Thánh

  7. Bí Tích Truyền Chức Thánh

  8. Bí Tích Hôn Phối

  9. Ðức Chúa Thánh Thần

  10. Ơn Chúa

Các Bí Tích chuyển ngữ qua Anh Ngữ:


Việt NgữAnh Ngữ
Bí Tích Rửa TộiSacrament of Baptism
Bí Tích Thêm SứcSacrament of Confirmation
Bí Tích Mình Thánh ChúaSacrament of Holy Eucharist
Bí Tích Giải TộiSacrament of Reconciliation (Penance)
Bí Tích Xức Dầu ThánhSacrament of Anointing Sick
Bí Tích Truyền Chức ThánhSacrament of Holy Order
Bí Tích Hôn PhốiSacrament of Holy Matrimony

7 phép bí tích

Đăng nhận xét

Top