Kinh lạy cha

By
Tiếng Việt: Kinh Lạy ChaEnglish: The Lord’s Prayer
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name; Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation,but deliver us from evil. Amen.

Đăng nhận xét

Top